Nabór wniosków w Projekcie „W dobrych rękach”

Wnuczęta w dobrych rękach a babcie z kasą. Program rusza w ... Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Strzelec”, w ramach osi priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, działanie 7.3 – Programy aktywnej integracji realizowane przez inne rozpoczyna nabór wniosków w Projekcie „W dobrych rękach”, nr projektu: RPLB.07.03.00-08-0029/20, w powiatach: strzelecko-drezdeneckim.

Wnioski o udział w projekcie składać należy:

  • w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie (w dni robocze od godz. 7:30-15:00)  
  • wysłać za  pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu, tj.: Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew

lub

  1. Stowarzyszenie „Razem dla Strzelec”, ul. Chrobrego 1, 66-500 Strzelce Kraj.

Czas trwania naboru:

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od dnia 2 lipca 2020 w sposób ciągły do dnia uzyskania w rekrutacji wskaźnika 100 osób w powiecie strzelecko-drezdeneckim,

W przypadku wysyłki dokumentów drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia uznaje się datę wpływu dokumentów do biura projektu.

Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu „W dobrych rękach” wraz z pozostałymi dokumentami jest dostępny na stronie internetowej www.swmpdobiegniew.pl.

Kompletną dokumentację, którą należy złożyć zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projekt „W dobrych rękach” powinna zawierać:

  1. Formularz zgłoszeniowy – zał. nr 1
  2. Oświadczenie rodziców – zał. nr 2
  3. Deklaracja uczestnictwa – zał. nr 3
  4. Oświadczenie rodzica dziecka - zał. nr 4 ( tylko w przypadku kiedy dotyczy)
  5. Oświadczenie o niepełnosprawności – zał. nr 5 ( tylko w przypadku kiedy dotyczy)
  6. Oświadczenie uczestnika projektu – zał. nr 6

Informacje dotyczące projektu można uzyskać:

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew;  tel. 729 053 616 Pan Adam Król

Stowarzyszenie „Razem dla Strzelec” ul. Chrobrego 1, 66-500 Strzelce Kraj., tel. 535 963 201, Pani Paulina Pytlos